اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پرویز اذکائی
پرویز اذکائی
پرویز اذکائی
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان ۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان
کتابخانه جمعیت نشر فرهنگ رشت ـ کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان
نویسنده: محمد روشن، جواد مقصود همدانی
فرهنگ ایران زمین، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۳ش.، 3 جلد
مروج اسلام در ایران صغیر احوال و آثار میر سید علی همدانی ۲. مروج اسلام در ایران صغیر احوال و آثار میر سید علی همدانی
به انضمام رساله همدانیه
دانشگاه بو علی سینا، چاپ اول، همدان، ۱۳۷۰ش.
تاریخنگاران ایران ۳. تاریخنگاران ایران
حکیم رازی (حکمت طبیعی ونظام فلسفی) محمد بن زکریای صیرفی ۴. حکیم رازی (حکمت طبیعی ونظام فلسفی) محمد بن زکریای صیرفی
انتشارات طرح نو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۵. شیخ مفید و حکمت طبیعی
رابطه نقلی و عقلی در فقه ۶. رابطه نقلی و عقلی در فقه
باباطاهرنامه (هفده‌ گفتار و گزینه‌ اشعار) ۷. باباطاهرنامه (هفده‌ گفتار و گزینه‌ اشعار)
سرشناسه: پرویز اذکائی
انتشارات توس، تهران، ۱۳۷۵ش.
ترجمه:
استیلای عرب (شیعه و مهدویت در عهد بنی امیه) ۸. استیلای عرب (شیعه و مهدویت در عهد بنی امیه)
استیلای اعراب ۹. استیلای اعراب
شیعه و مهدویّت در عهد بنی امیّه
اسناد:
نامه دکتر پرویز اذکائی به محقق طباطبائی ۱. نامه دکتر پرویز اذکائی به محقق طباطبائی