اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود امیدسالار
محمود امیدسالار
آثار موجود در کتابخانه
۱. مجمل الاقوال فی الحکم والاثار
نویسنده: احمد دمانیسی سیواسی
• مجمل الاقوال فی الحکم و الامثال، خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۲. جستارهای شاهنامه شناسی و مباحث ادبی
متون شرقی، شیوه های غربی ۳. متون شرقی، شیوه های غربی
شاهنامه و ابعاد ایدئولوژیک شاهنامه شناسی در مغربزمین
• ضمیمه آینه میراث - 17، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۸ش.
۴. مجمل التواریخ و القصص
نویسنده: استاد ایرج افشار
• مجمل التواریخ و القصص (تالیف سال 520 قمری، نسخه عکسی مورخ 751 (کتابخانه دولتی برلین)، خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۵. شاهنامه فردوسی
چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه بریتانیا به شماره 103، Add.21 مشهور به شاهنامه لندن
نسخه برگردان: استاد ایرج افشار
خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
ترجمه:
۶. کتاب الوحشیات (مترجم مقدمه)
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی کتابخانه شخصی دکتر وحید ذوالفقاری کتابت 550 ه
به کوشش: محمدرضا ابویی مهریزی، وحید ذوالفقاری
نویسنده: حبیب بن اوس ابوتمام
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه عربی: محمدعلی آذرشب، با پیشگفتار: احمد مهدوی دامغانی
شرح:
۷. هزار حکایت صوفیان و... (نسخه برگردان)
نسخه مورخ 883 و به چندین خط
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، نسخه برگردان: استاد ایرج افشار
اشراف و نشر:
۸. تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار (تاریخ وصاف) (کوشش در نشر)
نویسنده: عبدالله وصاف الحضره
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار و نادر مطلبی کاشانی
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی ۹. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی (کوشش در نشر)
شاعر: ابوالقاسم فردوسی
• شاهنامه، طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: جلال خالقی مطلق، به کوشش: استاد ایرج افشار و نادر مطلبی کاشانی