اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ریاض عبدالحمید مراد
ریاض عبدالحمید مراد
آثار موجود در کتابخانه
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة قسم الادب ۱. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة قسم الادب
نویسنده: یاسین محمد سواس
• فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة قسم الآداب، مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، 1402م.
نص مستدرک من کتاب العبر ۲. نص مستدرک من کتاب العبر
• دمشق، ۱۳۹۷ق. برابر 1977م.
نسب معد والیمن الکبیر ۳. نسب معد والیمن الکبیر
نویسنده: هشام ابن کلبی
دارالیقظة العربیة، دمشق، ۱۴۰۸ق.، 3 جلد، محقق: محمود فردوس عظم
تصحیح و تحقیق:
الانساب ۴. الانساب (محقق جلد 11)
نویسنده: عبدالکریم بن محمد سمعانی
محمد امین دمج، بیروت، ۱۹۸۰ش.، 12 جلد، محقق: عبدالرحمن معلمی، محقق جلد 11: محمد مطیع حافظ، محقق جلد 8: عوامه، محمد.
مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر ۵. مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر (تحقیق)
نویسنده: محمد ابن منظور
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، ۱۴۰۴ق.، 29 جلد، محقق: روحیه نحاس و محمد مطیع حافظ
الاعلام بوفیات الاعلام ۶. الاعلام بوفیات الاعلام (تعلیق و تحقیق)
نویسنده: محمد بن احمد ذهبی
دار الفکر المعاصر، چاپ اول، بیروت، 1991م.، محقق: عبدالجبار زکار، با تعلیق: عبدالجبار زکار
تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها ۷. تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها (تحقیق)
نویسنده: ابن عساکر
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، ۱۴۰۴ق.، 50 جلد، محقق: روحیه نحاس و مطالع طرابیشی و شکری فیصل، محقق جلد 38ـ42: سکینة شهابی
المحمدون من الشعراء و أشعارهم ۸. المحمدون من الشعراء و أشعارهم (تحقیق)