اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید علی موجانی
سید علی موجانی
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه های خطی کتابخانه محمدیحیی ولد کنی تمبوکتو ۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه محمدیحیی ولد کنی تمبوکتو
فهرستواره نسخه های خطی کتابخانه امیرالمؤمنین (ع) (نجف اشرف) ۲. فهرستواره نسخه های خطی کتابخانه امیرالمؤمنین (ع) (نجف اشرف)
فهرست نامگوی نسخ خطی مخزون حمید سلیمان انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی ( ازبکستان ) ۳. فهرست نامگوی نسخ خطی مخزون حمید سلیمان انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی ( ازبکستان )
سرشناسه: فرهنگستان‌ علوم‌ جمهوری‌ ازبکستان‌. انستیتوی‌ شرق‌شناسی‌ ابوریحان‌ بیرونی‌
فهرست مخطوطات مکتبة المعهد الموریتانی لبحث العلمی (قسم الفقه و الأصول) ۴. فهرست مخطوطات مکتبة المعهد الموریتانی لبحث العلمی (قسم الفقه و الأصول)
اسناد سلطانی (اسناد آرشیو عثمانی درباره ایران) ۵. اسناد سلطانی (اسناد آرشیو عثمانی درباره ایران)
فرهنگ رجال معاصر عراق ۶. فرهنگ رجال معاصر عراق
مراجع ۷. مراجع
گردآورنده: علی بهرامیان
• مراجع فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شخصی موریتانی، وزارت امور خارجه، مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، 3 جلد
وثائق نجد ۸. وثائق نجد
تقاریر أمراء العثمانیّین المعاصرین لظهور محمد بن عبدالوهّاب و استقرار أوّل دولة لآل سعود في نجد والحجاز
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۵ق.
گزارش یک کشتار ۹. گزارش یک کشتار
نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.، با مقدمه: دکتر رسول جعفریان
فرهنگ شخصیت‌های معاصر افغانستان ۱۰. فرهنگ شخصیت‌های معاصر افغانستان
تصحیح و تحقیق:
سرود اهل بخارا ۱۱. سرود اهل بخارا (تحقیق)
حکایت کتابخانه خصوصی قاضی میرزا محمد شریف جان مخدوم ملقب به صدر ضیاء آخرین قاضی القضات بخارای شریف
اشراف و نشر:
فهرست نسخ خطی فارسی انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم ازبکستان ۱۲. فهرست نسخ خطی فارسی انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم ازبکستان
سرشناسه: فرهنگستان علوم‌ جمهوری‌ ازبکستان‌. انستیتوی‌ شرق‌شناسی‌ ابوریحان‌ بیرونی‌
میراث مماحیدره ۱۳. میراث مماحیدره
فهرست نسخه های خطی و اسناد کتابخانه تمبوکتو - جمهوری مالی
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو آثار خطی تاجیکستان ۱۴. فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو آثار خطی تاجیکستان
فهرست نسخه های خطی کتابخانه رونقی ـ شهر سبز ـ ازبکستان ۱۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه رونقی ـ شهر سبز ـ ازبکستان
فهرست نسخه های خطی فارسی گنجینه انستیتوی شرقشناسی ابو ریحان بیرونی ـ تاشکند ۱۶. فهرست نسخه های خطی فارسی گنجینه انستیتوی شرقشناسی ابو ریحان بیرونی ـ تاشکند
سرشناسه: آکادمی علوم جمهوری ازبکستان. انستیوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی
نسخه زیبای جهانگیر مطربی سمرقندی ۱۷. نسخه زیبای جهانگیر مطربی سمرقندی (کوشش در نشر)
نشریات:
۱. نامه انجمن (هيئت تحريريه)
فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
همچنین نگاه کنید
نامه انجمن نامه انجمن (هيئت تحريريه)