اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالله محمد حبشی
عبدالله محمد حبشی
آثار موجود در کتابخانه
فهرس مخطوطات بعض المکتبات الخاصه فی الیمن ۱. فهرس مخطوطات بعض المکتبات الخاصه فی الیمن
فهرست مخطوطات مکتبة الجامع الکبیر صنعاء ۲. فهرست مخطوطات مکتبة الجامع الکبیر صنعاء
سرشناسه: مکتبه الجامع الکبیر (صنعاء)
نویسنده: احمد عبدالرزاق رقیجی، علی وهاب آنسی
وزارة الاوقاف و الارشاد، چاپ اول، صنعاء، 1984م.، 4 جلد، با مقدمه: علی بن سمان
مصادر الفکر العربی الاسلامی فی الیمن ۳. مصادر الفکر العربی الاسلامی فی الیمن
مرکز الدراسات و البحوث الیمنی، چاپ اول، صنعاء، ۲ش.
• مصادر الفکر الإسلامی فی الیمن، المکتبة العصریة، بیروت، ۱۴۰۸ق.
تصحیح و تحقیق:
طبقات الصلحاء الیمن المعروف بتاریخ البریهی ۴. طبقات الصلحاء الیمن المعروف بتاریخ البریهی (تحقیق)
نشریات:
۱. نقد و نظر (سردبير)
فرهنگی،عقیدتی،اجتماعی
۲. هنر و مردم (سردبير)
همچنین نگاه کنید
هنر و مردم هنر و مردم (سردبير)
نقد و نظر نقد و نظر (سردبير)