اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد باهر
محمد باهر
آثار موجود در کتابخانه
گنجینه بهارستان ۱. گنجینه بهارستان
جلد 1 به کوشش: مهدی جهرمی
جلد 2 به کوشش: بهروز ایمانی
جلد 3 به کوشش: مهدی جهرمی
جلد 5 به کوشش: حسنعلی علی اکبریان
جلد 6 به کوشش: سعید میر محمد صادق
جلد 8 به کوشش: محمد حسین درایتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۹ش.، 12 جلد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۹ش.، 10 جلد
ترجمه:
۲. نقش علمای شیعه در روبارویی با استعمار۱۹۲۰ - ۱۹۰۰م‌./‌۱۲۹۹ - ۱۲۷۹ش
مترجم: صفاءالدین تبرائیان
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.