اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سعید میر محمد صادق
سعید میر محمد صادق
آثار موجود در کتابخانه
گنجینه بهارستان ۱. گنجینه بهارستان
جلد 1 به کوشش: مهدی جهرمی
جلد 2 به کوشش: بهروز ایمانی
جلد 3 به کوشش: مهدی جهرمی
جلد 4 به کوشش: محمد باهر
جلد 5 به کوشش: حسنعلی علی اکبریان
جلد 8 به کوشش: محمد حسین درایتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۹ش.، 12 جلد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۹ش.، 10 جلد
تصحیح و تحقیق:
بدایع الاخبار به انضمام شش گزارش درباره حمله افغان ها به اصفهان و روستاهای خراسان ۲. بدایع الاخبار (تصحیح و با توضیحات و مقدمه)
وقایع بهبهان در زمان حمله محمود افغان
نویسنده: عبدالنبی شیخ الاسلام بهبهانی
• بدایع الاخبار به انضمام شش گزارش درباره حمله افغان ها به اصفهان و روستاهای خراسان، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.