اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میر هاشم محدث
میر هاشم محدث
میر هاشم محدث
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ قزلباشان ۱. تاریخ قزلباشان
از روی نسخه منحصر بفرد کتابخانه ملی ملک تالیف شده بین سالهای ۱۰۰۷-‎۱۰۱۳
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
گنجینه بهارستان( مجموعه رسائل مکتوب) ۲. گنجینه بهارستان( مجموعه رسائل مکتوب)
چند امتیاز نامه عصر قاجار ۳. چند امتیاز نامه عصر قاجار
۴. خلد برین
ایران در روزگار صفویان
نویسنده: محمدیوسف واله اصفهانی
صفوة الآثار فی أخبار الأخیار ۵. صفوة الآثار فی أخبار الأخیار
نظام التواریخ ۶. نظام التواریخ
نویسنده: عبدالله بن عمر بیضاوی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
رسائل اعتماد السلطنه ۷. رسائل اعتماد السلطنه
نویسنده: محمدحسن اعتماد السلطنه
انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
تصحیح و تحقیق:
خاتمه شاهد صادق ۸. خاتمه شاهد صادق (تصحیح)
در ضبط اسماء جغرافیایی
نویسنده: محمد صادق صادقی اصفهانی
تذکره خاوری ۹. تذکره خاوری (تصحیح)
نویسنده: فضل الله حسینی شیرازی
زنگان، چاپ اول، زنجان، ۱۳۷۹ش.
آتشکده آذر ۱۰. آتشکده آذر (تصحیح)
سرشناسه: لطفعلی بن آقا خان آذربیگدلی
نویسنده: لطفعلی بیک آذر بیگدلی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
آثار البلاد و اخبار العباد ۱۱. ترجمه آثار البلاد و اخبار العباد (تصحیح)
مترجم: جهانگیر میرزا قاجار
• آثار البلاد و اخبار العباد، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
منظر الاولیاء ۱۲. منظر الاولیاء (تصحیح)
در مزارات تبریز و حومه
نویسنده: محمدکاظم اسرار تبریزی
تاریخ سلاطین کرت ۱۳. تاریخ سلاطین کرت (تصحیح)
نویسنده: عبدالله حافظ ابرو
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
ترجمه تقویم التواریخ (سالشمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال 1085 ه. ق) ۱۴. ترجمه تقویم التواریخ (سالشمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال 1085 ه. ق) (تصحیح)
مترجم: ناشناس
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
اشراف و نشر:
مکاتبات ایران و انگلیس درباره پناهندگی فرهاد میرزا ۱۵. مکاتبات ایران و انگلیس درباره پناهندگی فرهاد میرزا (کوشش در نشر)
انتشارات بابک، تهران
همچنین نگاه کنید
جلال الدین محدث ارموی جلال الدین محدث ارموی (پدر)