اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نجفعلی میرزایی
نجفعلی میرزایی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ابو هریره و أحادیث ساختگی ۱. ابو هریره و أحادیث ساختگی
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.