اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید جعفر طباطبائی یزدی
سید جعفر طباطبائی یزدی
سید جعفر طباطبائی یزدی
آثار موجود در کتابخانه
التراث الطبی العربی ۱. التراث الطبی العربی
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران ۲. فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
گردآورنده ج 11و17: علینقی منزوی تهرانی
گردآورنده ج1-10: عبدالله انوار
گردآورنده ج12،13،16،17: حبیب الله عظیمی
گردآورنده ج14،15: امیره ضمیری
گردآورنده ج18: زهره معیری
گردآورنده ج21: رضا خانی پور
وزارت فرهنگ و هنر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ق.، 12 جلد
مقالات موجود در سایت:
المنتقی من مخطوطات المکتبه الوطنیة في طهران ۱. المنتقی من مخطوطات المکتبه الوطنیة في طهران