اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی اردکانی یزدی
مرتضی اردکانی یزدی
آثار موجود در کتابخانه
غنیة الطالب فی التعلیقة علی المکاسب ۱. غنیة الطالب فی التعلیقة علی المکاسب
چاپخانه علمیه، قم، ربیع الثانی ۱۳۸۹ق.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
قرب الإسناد ۲. قرب الإسناد (تصحیح)