اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید احمد روضاتی
سید احمد روضاتی
سید احمد روضاتی
آثار موجود در کتابخانه
شرح حال امامزاده جلیل القدر آقا سید صالح قصیر علیه السلام ۱. شرح حال امامزاده جلیل القدر آقا سید صالح قصیر علیه السلام
مدفون در بیدهند خوانسار
زیبا (چاپخانه)، تهران، ۱۳۵۴ش.
معین الاسلام و فرهنگ معاصر اصفهان ۲. معین الاسلام و فرهنگ معاصر اصفهان
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۸ش.
تصحیح و تحقیق:
نفحات الروضات ۳. نفحات الروضات (تعلیق و تحقیق)
مختصر مرغوب وتلخیص مطلوب من روضات الجنات
نویسنده: محمد باقر الفت اصفهانی
مکتب القرآن، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۳ق.
۴. کلمات علی ساحل البحر (تعلیق و تحقیق)
أو حواشی الروضات
نویسنده: محمد باقر الفت اصفهانی
مکتب القرآن، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
وجه تسمیة المفید بالمفید ۵. وجه تسمیة المفید بالمفید (تعلیق و تحقیق و مقدمه)
فیها مناظرات کلامیة وأبحاث حول الدرایة والروایة والفرق بینهما وغیرها من الحقائق الدقائق والرقائق
نویسنده: حکیم ملا اسماعیل خواجوئی
مکتب القرآن، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۳ق.
۶. منظومه کبری (تحشیه و مقدمه)
نویسنده: محمد علی طبسی اصفهانی
شارح: عصام الدین اسفرایینی
تحریریان، اصفهان، ۱۳۸۵ق.
مناهج المعارف در اصول دین ۷. مناهج المعارف در اصول دین (تحشیه و مقدمه)
فوائد منطقی ۸. فوائد منطقی (تعلیق و مقدمه)
نویسنده: عصام الدین اسفرایینی
تحریریان، اصفهان، ۱۳۸۵ق.
• بی نا، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۴ق.
علماء الأسرة ۹. علماء الأسرة (تعلیق)
ویراستاری و مقدمه:
النهریة ۱۰. رسالة الضروریات (مقدمه)
المسماة تلویح النوریات من الکلام فی تنقیح الضروریات من الاسلام
نویسنده: محمد باقر موسوی خوانساری اصفهانی (صاحب روضات)
• النهریة، ۱۳۷۷ق.