اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی تربیت
محمد علی تربیت
محمد علی تربیت
آثار موجود در کتابخانه
دانشمندان آذربایجان ۱. دانشمندان آذربایجان
بنیاد کتابخانه فردوسی تبریز، تبریز، ۱۲۳۵ش.، به کوشش: سیروس قمری
مقالات تربیت ۲. مقالات تربیت
• مقاله‌‌های فارسی محمد علی تربیت، دنیای کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۵ش.، به کوشش: حسین محمدزاده صدیق
همچنین نگاه کنید
سید حسن تقی زاده سید حسن تقی زاده