اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حبیب یغمایی
حبیب یغمایی
حبیب یغمایی
آثار موجود در کتابخانه
محیط ادب ۱. محیط ادب
مجموعه سی گفتار به پاس پنجاه سال تحقیقات و مطالعات سید محمد محیط طباطبائی
به کوشش: دکتر سید جعفر شهیدی، دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، استاد ایرج افشار
برین خوان یغما ۲. برین خوان یغما
به کوشش: مرتضی آل داود
مگستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
اشراف و نشر:
نامه مینوی ۳. نامه مینوی
مجموعه سی و هشت گفتار در ادب و فرهنگ ایرانی ...
سرشناسه: مجتبی مینوی
نویسنده: مجتبی مینوی
• چاپ دوم، اشراف: استاد ایرج افشار
رجال عصر مشروطیّت ۴. رجال عصر مشروطیّت (کوشش در نشر)
نویسنده: ابوالحسن علوی
اساطیر، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
نشریات:
یغما ۱. یغما (صاحب امتياز)
آثاری درباره حبیب یغمایی:
۱. خاطرات حبیب یغمایی از روزگار مجله نویسی برگرفته از مجله آینده
گردآورنده: استاد ایرج افشار
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
ارج نامه حبیب یغمایی ۲. ارج نامه حبیب یغمایی
نویسنده: سید علی آل داوود
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.