اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
آثار موجود در کتابخانه
محیط ادب ۱. محیط ادب
مجموعه سی گفتار به پاس پنجاه سال تحقیقات و مطالعات سید محمد محیط طباطبائی
به کوشش: حبیب یغمایی، دکتر سید جعفر شهیدی، استاد ایرج افشار
هشت الهفت ۲. هشت الهفت
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
انتشارات ارغوان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
سیاست و اقتصاد عصر صفوی ۳. سیاست و اقتصاد عصر صفوی
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
صفی علیشاه، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
از پاریز تا پاریس ۴. از پاریز تا پاریس
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۱ش.
نوین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۵ش.
آفتابه زرین فرشتگان ۵. آفتابه زرین فرشتگان
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نشر خرم، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۷ش.
جامع المقدمات ۶. جامع المقدمات
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نشر کرمان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
نشر معارف، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
حصیرستان ۷. حصیرستان
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
یعقوب لیث ۸. یعقوب لیث
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
مرکز کرمان شناسی، چاپ هفتم، کرمان، ۱۳۷۷ش.
زیر این هفت آسمان ۹. زیر این هفت آسمان
مجموعه مقالات اجتماعی
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
انتشارات جاویدان، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
پهلوان گرز هفتاد من شاه منصور ۱۰. پهلوان گرز هفتاد من شاه منصور
نشر خرم، چاپ ششم، قم، ۱۳۷۷ش.
کتاب سعدی، قم، ۱۳۶۸ش.
شمعی در طوفان ۱۱. شمعی در طوفان
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نشر نارمک، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
نشر علم، تهران، ۱۳۸۳ش.
فرمانفرمای عالم ۱۲. فرمانفرمای عالم
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
۱۳. محبوب سیاه و طوطی سبز
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
کتاب درنا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
هزارستان ۱۴. هزارستان
انتشارات به نگار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
نون جو و دوغ گو ۱۵. نون جو و دوغ گو
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نشر معارف، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۶. کلاه گوشه نوشین روان مغ
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
تلاش آزادی ۱۷. تلاش آزادی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
کاسه کوزه تمدن ۱۸. کاسه کوزه تمدن
نشر علم، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۹. خود مشت مالی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۵ش.
گذار زن از گدار تاریخ ۲۰. گذار زن از گدار تاریخ
نشر علم، تهران، ۱۳۸۴ش.
هواخوری باغ با گوهر شب چراغ ۲۱. هواخوری باغ با گوهر شب چراغ
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
پوست پلنگ بر پشت پلنگ ۲۲. پوست پلنگ بر پشت پلنگ
نشر علم، تهران، ۱۳۸۱ش.
شاهنامه آخرش خوش است ۲۳. شاهنامه آخرش خوش است
نشر علم، تهران، ۱۳۸۳ش.
اژدهای هفت سر (راه ابریشم) ۲۴. اژدهای هفت سر (راه ابریشم)
نشر علم، تهران، ۱۳۸۴ش.
درخت جواهر ۲۵. درخت جواهر
نشر علم، تهران، ۱۳۸۳ش.
یاد و یادبود ۲۶. یاد و یادبود
انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۵ش.، خطاط: غلامعلی عطارچیان
ترجمه:
کوروش کبیر (ذوالقرنین) ۲۷. کوروش کبیر (ذوالقرنین)
انتشارات کوروش، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۲۸. اصول حکومت آتن (ترجمه و تعلیق)
نشر علم، تهران، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: غلامحسین صدیقی
اخبار ایران از الکامل ابن اثیر ۲۹. اخبار ایران از الکامل ابن اثیر
نشر علم، تهران، ۱۳۸۶ش.
تصحیح و تحقیق:
فرماندهان کرمان ۳۰. فرماندهان کرمان (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
سرشناسه: یحیی احمدی کرمانی
نویسنده: یحیی احمدی کرمانی
مؤسسه انتشارات دانش، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
پیغمبر دزدان ۳۱. پیغمبر دزدان (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: محمد حسن زیدآبادی
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ نهم، تهران، ۱۳۴۶ش.
تاریخ کرمان ۳۲. تاریخ کرمان (تصحیح)
نویسنده: احمدعلی خان وزیری کرمانی
نشر علم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
جغرافیای کرمان به ضمیمه رساله دهات کرمان ۳۳. جغرافیای کرمان (تصحیح و تعلیق)
نویسنده: احمدعلی خان وزیری کرمانی
• جغرافیای کرمان به ضمیمه رساله دهات کرمان، نشر علم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.
صحیفة الارشاد (تاریخ افشار کرمان ـ پایان کار صفویه) ۳۴. صحیفة الارشاد (تاریخ افشار کرمان ـ پایان کار صفویه) (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: محمد مومن کرمانی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
رساله کاتب کرمانی ۳۵. رساله کاتب کرمانی (تصحیح)
حوادث یک سال قبل از مشروطه در کرمان
نشر علم، تهران، ۱۳۸۶ش.
ویراستاری و مقدمه:
دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی ۳۶. دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی (مقدمه)
سرشناسه: حامد بن ابی الفخر اوحد الدین کرمانی
شاعر: حامد اوحدالدین کرمانی
۳۷. پلنگ (مقدمه)
نویسنده: جواد جعفری
پاژنگ، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، به کوشش: نرسی جعفری
ایران باستان ۳۸. ایران باستان (مقدمه)
سرشناسه: حسن پیرنیا
نویسنده: حسن پیرنیا
دنیای کتاب، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد
شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی ۳۹. شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی (مقدمه)
نویسنده: اقبال یغمایی
انتشارات توس، تهران، ، با مقدمه: محمدعلی جمالزاده
مقالات موجود در سایت:
کتاب راه نورد ۱. کتاب راه نورد