اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود القوچانی
محمود القوچانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ۱. الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة (محقق جلد 17 و مصحح جلد 17 و اشراف در جلد 17)
نویسنده: یوسف بن احمد بحرانی (صاحب حدائق)
دارالکتب الإسلامیة، نجف، ۱۳۷۷ق.، 25 جلد، محقق: محمد تقی ایروانی، محقق جلد 19،20: علی آخوندی، اشراف: محمد تقی ایروانی، اشراف در جلد 19،20: علی آخوندی، با تعلیق: محمد تقی ایروانی، تعلیق در جلد 19،20: علی آخوندی