اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محسن علی اکبریان
محسن علی اکبریان
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تحریر المسائل الصاغانیات ۱. تحریر المسائل الصاغانیات (تصحیح)
نویسنده: محمد تقی داوودی
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۴۱۱ق.