اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فریدون بدره ای
فریدون بدره ای
آثار موجود در کتابخانه
۱. کورش کبیر در قرآن مجید
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
افسانه های حشاشین ۲. افسانه های حشاشین
سرشناسه: فرهاد دفتری
نویسنده: فرهاد دفتری
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۷۶ش.
ترجمه:
بین انقلاب و دولت مسیر تشکیل دولت فاطمی ۳. بین انقلاب و دولت مسیر تشکیل دولت فاطمی
قاضی نعمان و توجیه مشروعیت حکومت فاطمی
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۷ش.
سلسله های اسلامی جدید ۴. سلسله های اسلامی جدید
راهنمای گاهشماری و تبار شناسی
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
تعالیم مغان ۵. تعالیم مغان
گفتاری چند در معتقدات زرتشتیان
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۶. تاریخ تمدن (ترجمه و ویراستاری)
اصلاح دینی
مترجم: سهیل آذری، پرویز مرزبان
۷. رشد ادبیات
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد
۸. ریخت شناسی قصه های پریان
انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۸ش.
۹. ساخت رمان
تاریخ و اندیشه های اسماعیلی در سده های میانه ۱۰. تاریخ و اندیشه های اسماعیلی در سده های میانه
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
پژوهشی در یکی از امپراتوریهای اسلامی ۱۱. پژوهشی در یکی از امپراتوریهای اسلامی
تاریخ فاطمیان و منابع آن
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
تاریخ و عقاید اسماعیلیه ۱۲. تاریخ و عقاید اسماعیلیه
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
ابو یعقوب سجستانی ۱۳. ابو یعقوب سجستانی
متفکر و داعی اسماعیلی
فرزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
فاطمیان و سنتهای تعلیمی آنان ۱۴. فاطمیان و سنتهای تعلیمی آنان
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
فرقه اسماعیلیه ۱۵. فرقه اسماعیلیه (ترجمه و تعلیق و مقدمه)
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
بررسی انتقادی رباعیات خیام ۱۶. بررسی انتقادی رباعیات خیام
با مقابله‌ با نسخه‌ها و چاپهای‌ جدید و افزودن‌ نسخه‌ بدلها، ...
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
مفاهیم اخلاقی ـ  دینی در قرآن مجید ۱۷. مفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن مجید
نشر و پژوهش فرزان روز، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
نخستین اندیشه های شیعی ۱۸. نخستین اندیشه های شیعی
تعالیم امام محمد باقر (ع)
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
سنت و فرهنگ (مجموعه مقالات) ۱۹. سنت و فرهنگ (مجموعه مقالات)
۲۰. اندیشه غربی و گفت و گوی تمدن ها
مجموعه‌ سخنرانی‌های‌ همایش‌ ۲۹ - ۲۰ اکتبر ۱۹۷۷، تهران‌ با مقالاتی از توشیهیکو ایزوتسو...
سرشناسه: کنفرانس‌ اندیشه‌ غربی‌ و گفت‌ و گوی‌ تمدنها (۱۳۵۶: تهران‌)
مترجم: باقر پرهام، خسرو فاقد
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: هانری کربن
آشیانه عقاب ۲۱. آشیانه عقاب
قلعه‌های اسماعیلی در ایران و سوریه
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۶ش.
واژه های دخیل در قرآن مجید ۲۲. واژه های دخیل در قرآن مجید
انتشارات توس، تهران، ۱۳۸۵ش.
بقای بعد از مغول ۲۳. بقای بعد از مغول
نزاری‌ قهستانی‌ و تداوم‌ سنت‌ اسماعیلی‌ در ایران‌
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۲ش.
طب اسلامی ۲۴. طب اسلامی
انتشارات توس، تهران، ۱۳۸۳ش.
سنتهای عقلانی در اسلام ۲۵. سنتهای عقلانی در اسلام
گردآورنده: فرهاد دفتری
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۰ش.
عدالت و ذکر ۲۶. عدالت و ذکر
درآمدی برمقام معنوی امام علی (ع)
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۸ش.