اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد باقر شفتی
محمد باقر شفتی
آثار موجود در کتابخانه
تحفة الأبرار ۱. تحفة الأبرار
الملتقط من آثار الأئمة الأطهار
کتابخانه مسجد سید اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۰۹ق.، 2 جلد، محقق: مهدی رجائی
اقامة الحدود فی زمن الغیبة ۲. اقامة الحدود فی زمن الغیبة
• اصفهان، ۱۴۲۵ق.، محقق: مهدی شفتی
پرسش ها و پاسخ ها پیرامون عقائد شیخیه «زمینه ساز بابیت» ۳. پرسش ها و پاسخ ها پیرامون عقائد شیخیه «زمینه ساز بابیت»
عطر عترت، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.، محقق: کتابخانه مسجد سید اصفهان
فقه نینوا ۴. فقه نینوا
بامداد امید، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۴ش.
احکام شک و سهو در نماز ۵. احکام شک و سهو در نماز
دار النشر اسلام، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.، محقق: سید مهدی شفتی و سید مهدی شفتی
همچنین نگاه کنید
اسدالله موسوی شفتی اسدالله موسوی شفتی (فرزند)