اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هادی خسروشاهی
هادی خسروشاهی
آثار موجود در کتابخانه
مشکاة المصابیح فی التعادل والتراجیح ۱. مشکاة المصابیح فی التعادل والتراجیح
اصول فلسفه رئالیسم ۲. اصول فلسفه رئالیسم
یادنامه امام موسی صدر ۳. یادنامه امام موسی صدر
ضیاء الخافقین ۴. ضیاء الخافقین
جریده‌ فی‌ العلوم‌ و السیاسه‌ و الاخبار الصحیحه‌ - السنه‌ الاولی‌ - الاعداد ۵ - ۱ لندن‌ - 1892م
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
کلبه شروق، تهران، ۱۳۷۹ش.
اندیشه های اقبال لاهوری ۵. اندیشه های اقبال لاهوری (تألیف و مقدمه)
۶. مجموعه رسائل
بررسیهای اسلامی ۷. بررسیهای اسلامی
۸. مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها (تألیف و مقدمه)
نامه ها و اسناد سیاسی ـ تاریخی ۹. نامه ها و اسناد سیاسی ـ تاریخی
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
کلبه شروق، تهران، ۱۳۷۹ش.
مجموعه رسائل و مقالات ۱۰. مجموعه رسائل و مقالات
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
کلبه شروق، تهران، ۱۳۷۹ش.
مفخر شرق سید جمال الدین اسدآبادی ۱۱. مفخر شرق سید جمال الدین اسدآبادی
نویسنده: غلامرضا سعیدی
کلبه شروق، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
نثارات الکواکب علی خیارات المکاسب ۱۲. نثارات الکواکب علی خیارات المکاسب (تألیف و مقدمه)
تاریخ اجمالی ایران و تتمه البیان فی تاریخ الافغان و البیان فی الانجلیز و الافغان ۱۳. تاریخ اجمالی ایران و تتمه البیان فی تاریخ الافغان و البیان فی الانجلیز و الافغان (تألیف و مقدمه)
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
کلبه شروق، تهران، ۱۳۷۹ش.
الرسائل و المقالات ۱۴. الرسائل و المقالات
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
کلبه شروق، تهران، ۱۳۷۹ش.
العروة الوثقی ۱۵. العروة الوثقی
رسائل فی الفلسفة و العرفان ۱۶. رسائل فی الفلسفة و العرفان
التعریب بکتاب العقائد العضدیة وشراحه ۱۷. التعریب بکتاب العقائد العضدیة وشراحه (تألیف و مقدمه)
بحث نقدی و تحلیلی حول کتاب « التعلیقات علی شرح الدوانی للعقائد العضدیة»
نویسنده: محمدابراهیم فیومی
میزگرد تقریب بین مذاهب اسلامی ۱۸. میزگرد تقریب بین مذاهب اسلامی (تألیف و مقدمه)
تصحیح و تحقیق:
معنی حدیث الغدیر ۱۹. معنی حدیث الغدیر (تحقیق و مقدمه)
نویسنده: مرتضی خسروشاهی
مرکز البحوث الاسلامیة، چاپ دوم، قم، ۱۳۹۸ق.، با مقدمه: امام موسی صدر
مؤسسه بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۶ش.
ویراستاری و مقدمه:
۲۰. رسالت تشیع در دنیای امروز (گفتگویی‌ دیگر با هانری‌ کربن‌) (مقدمه)
اجتهاد و نظریه انقلاب دائمی ۲۱. اجتهاد و نظریه انقلاب دائمی (مقدمه)
نویسنده: دکتر علی شریعتی
نشر نذیر، تهران، ۱۳۹۹ق.
شرح:
شیعه ۲۲. شیعه (به کوشش)
مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن
سرشناسه: محمدحسین طباطبایی
نویسنده: آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۲ش.، به کوشش: علی احمدی میانجی، ویراستار: محمدامین شاهجویی
اشراف و نشر:
شرح حال و آثار سید جمال الدین اسدآبادی ۲۳. شرح حال و آثار سید جمال الدین اسد آبادی (کوشش در نشر)
نویسنده: میرزا لطف الله اسدآبادی
• شرح حال و آثار سید جمال الدین اسدآبادی، انتشارات دارالفکر قم، قم، آبان ۱۳۴۹ش.، با مقدمه: حسین کاظم زاده ایرانشهر
نشریات:
بعثت ۱. بعثت (صاحب امتياز)
نشریه مرکز بررسی های اسلامی
۲. اندیشه تقریب (مشاور علمى)
۳. تاریخ و فرهنگ معاصر (سردبير)
فصلنامه مرکز بررسیهای اسلامی،گروه تاریخ
همچنین نگاه کنید
تاریخ و فرهنگ معاصر تاریخ و فرهنگ معاصر (سردبير)
بعثت بعثت (صاحب امتياز)
اندیشه تقریب اندیشه تقریب (مشاور علمى)