اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله شیخ مرتضی مطهری
آیة الله شیخ مرتضی مطهری
آیة الله شیخ مرتضی مطهری
آثار موجود در کتابخانه
۱. پیامبر امی
۲. جامعه و تاریخ
۳. DOGRULARIN OYKUSU (Dastan- l Rastan
Zaman Yayinlari، 1977م.، 2 جلد
۴. داستان راستان
انتشارات صدرا، چاپ ؟، قم، ۲ش.، 2 جلد
انسان کامل ۵. انسان کامل
انتشارات صدرا، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
عرفان حافظ (تماشاگه‌ راز) ۶. عرفان حافظ (تماشاگه‌ راز)
انتشارات صدرا، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.
امدادهای غیبی در زندگی بشر ۷. امدادهای غیبی در زندگی بشر
به ضمیمه چهار مقاله دیگر
انتشارات صدرا، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
سیری در نهج البلاغه ۸. سیری در نهج البلاغه
انتشارات صدرا، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.
معاد ۹. معاد
انتشارات صدرا، تهران، ۱۲ بهمن ۱۳۷۳ش.
توحید ۱۰. توحید
انتشارات صدرا، چاپ اول، تهران، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۳ش.
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی ۱۱. حرکت و زمان در فلسفه اسلامی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 6 جلد
مجموعه آثار استاد شهید مطهری ۱۲. مجموعه آثار استاد شهید مطهری
انتشارات صدرا، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 14 جلد
انتشارات صدرا، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۳ش.، 7 جلد
۱۳. عدل الهی
انتشارات صدرا، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.
نقدی بر مارکسیسم ۱۴. نقدی بر مارکسیسم
انتشارات صدرا، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۶۳ش.
نبوت ۱۵. نبوت
انتشارات صدرا، چاپ اول، تهران، ۲۲ بهمن ۱۳۷۳ش.
فلسفه تاریخ ۱۶. فلسفه تاریخ
انتشارات صدرا، تهران، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۹ش.، 4 جلد
پیرامون انقلاب اسلامی ۱۷. پیرامون انقلاب اسلامی
• مجموعه یادداشتها، سخنرانیها و مصاحبه‌های‌ پیرامون انقلاب اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۶۱ش.
• مجموعه یادداشتها، سخنرانیها و مصاحبه‌های‌ پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، تهران، ۲ش.
روحانیت از دیدگاه علامه شهید مرتضی مطهری ۱۸. روحانیت از دیدگاه علامه شهید مرتضی مطهری
خدمات متقابل اسلام و ایران ۱۹. خدمات متقابل اسلام و ایران
انتشارات صدرا، چاپ 15م، تهران، ۱۳۶۸ش.
انتشارات صدرا، چاپ 34م، تهران، ۱۳۸۶ش.
داستانهای استاد ۲۰. داستانهای استاد
به کوشش: علیرضا مرتضوی کرونی
کانون فرهنگ و هنر اسلامی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۳ش.، 4 جلد
داستانهای حقیقی ۲۱. داستانهای حقیقی
داستان راستان
گردآورنده: جواد رفائی
نشر وحید، چاپ اول، مشهد، بهمن ۱۳۶۱ش.، 3 جلد
شش مقاله ۲۲. شش مقاله
الغدیر و وحدت‌ اسلامی‌، پیامبر امی‌، ختم‌ نبوت‌ ...
انتشارات صدرا، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۲۳. اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب
انتشارات صدرا، قم، ۲ش.
انسان و ایمان ۲۴. انسان و ایمان
انتشارات صدرا، قم، ۱۳۶۹ش.
مقالات فلسفی ۲۵. مقالات فلسفی
انتشارات حکمت، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد
انتشارات حکمت، تهران، ۲ش.
تعلیم و تربیت در اسلام ۲۶. تعلیم و تربیت در اسلام
انتشارات صدرا، چاپ 16م، تهران، ۱۳۶۸ش.
فلسفه اخلاق ۲۷. فلسفه اخلاق
انتشارات صدرا، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.
گفتارهای معنوی ۲۸. گفتارهای معنوی
انتشارات صدرا، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۸ش.
مشخصات اسلام ۲۹. مشخصات اسلام
مکتب،شناخت،جهان بینی،ایدئولوژی و موضع گیری طبقاتی
سرنوشت از دیدگاه قرآن ۳۰. سرنوشت از دیدگاه قرآن
ویژه دانش پژوهان
گردآورنده: علی اکبر اژه ای
شفق، قم
ده گفتار ۳۱. ده گفتار
انتشارات صدرا، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۸ش.
تقوی از نظر اسلام ۳۲. تقوی از نظر اسلام
ویژه دانش پژوهان
گردآورنده: علی اکبر اژه ای
شفق، قم
جاذبه و دافعه علی علیه السلام ۳۳. جاذبه و دافعه علی علیه السلام
انتشارات صدرا، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۸ش.
بیست گفتار ۳۴. بیست گفتار
انتشارات صدرا، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۹ش.
انتشارات صدرا، قم، خرداد ۱۳۵۸ش.
انسان و سرنوشت ۳۵. انسان و سرنوشت
انتشارات صدرا، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.
خاتمیت ۳۶. خاتمیت
انتشارات صدرا، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۵ش.
آشنائی با قرآن ۳۷. آشنائی با قرآن
• آشنایی با قرآن، انتشارات صدرا، چاپ نوزدهم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 14 جلد
انتشارات صدرا، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 4 جلد
علل گرایش به مادیگری به ضمیمه ماتریالیسم در ایران ۳۸. علل گرایش به مادیگری به ضمیمه ماتریالیسم در ایران
انتشارات صدرا، چاپ 11م، تهران، ۱۳۶۸ش.
انتشارات صدرا، قم، ۱۳۵۷ش.
مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی ۳۹. مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی
شامل بخشهای 1. انسان و ایمان 2. جهان بینی توحیدی...
انتشارات صدرا، تهران، ۲ش.، 3 جلد
نقدهای استاد مطهری بر کتاب شهید جاوید ۴۰. نقدهای استاد مطهری بر کتاب شهید جاوید
انتشارات صدرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
مسئله شناخت ۴۱. مسئله شناخت
انتشارات صدرا، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.
فطرت ۴۲. فطرت
انتشارات صدرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
۴۳. عرفان حافظ
سرشناسه: مرتضی مطهری
انتشارات صدرا، چاپ دهم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
اسلام و مقتضیات زمان ۴۴. اسلام و مقتضیات زمان
انتشارات صدرا، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
مباحث اقتصادی ۴۵. مباحث اقتصادی
دفتر انتشارات اسلامی، تهران، ۱۳۶۰ش.
نظام حقوق زن در اسلام ۴۶. نظام حقوق زن در اسلام
انتشارات صدرا، چاپ 45م، تهران، ۱۳۸۶ش.
انتشارات صدرا، چاپ 11م، تهران، ۱۳۷۰ش.
انتشارات صدرا، قم، ۱۳۵۷ش.
وحدت اسلامی، سعادت ۴۷. وحدت اسلامی، سعادت
تکامل اجتماعی انسان ۴۸. تکامل اجتماعی انسان
به‌ضمیمه‌ هدف‌ زندگی‌ الهامی‌ از شیخ‌ الطائفه‌ مزایا و خدمات‌ مرحوم‌ آیه‌الله‌ بروجردی
انتشارات صدرا، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۸ش.
آشنائی با علوم اسلامی ۴۹. آشنائی با علوم اسلامی
انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۶۸ش.، 3 جلد
انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
شرح مبسوط منظومه ۵۰. شرح مبسوط منظومه
درسهای منزل [ملا هادی‌ سبزواری‌]
• شرح منظومه، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.، 2 جلد
انتشارات حکمت، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۶ش.، 4 جلد
سیری در سیره ائمه اطها علیهم السلام ۵۱. سیری در سیره ائمه اطها علیهم السلام
انتشارات صدرا، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.
اصالت روح، قرآن و مسئله ای از حیات ۵۲. اصالت روح، قرآن و مسئله ای از حیات
پانزده گفتار ۵۳. پانزده گفتار
انتشارات صدرا، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۸ش.
تصحیح و تحقیق:
اصول فلسفه و روش رئالیسم ۵۴. اصول فلسفه و روش رئالیسم (تعلیق و مقدمه)
التحصیل ۵۵. التحصیل (تصحیح و تعلیق)
نویسنده: بهمنیار
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
آثار ترجمه شده:
۵۶. The Nature of Imam Hussen, s Movement
آثاری درباره آیة الله شیخ مرتضی مطهری:
سیری در آثار استاد شهید مرتضی مطهری ۱. سیری در آثار استاد شهید مرتضی مطهری
کتابنامه توصیفی و موضوعی
بنیاد فرهنگی امام رضا، تهران، ۱۳۶۲ش.
سیری در زندگانی استاد مطهری ۲. سیری در زندگانی استاد مطهری (زندگینامه)
با مقاله ای از حجة الاسلام هاشمی رفسنجانی
انتشارات صدرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
یادواره استاد مطهری ۳. یادواره استاد مطهری (یادنامه)
نویسنده: حسین شفیعی دارابی
چاپخانه مهر، قم، مهر ۱۳۶۰ش.
یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری ۴. یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری (یادنامه)
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ اول، تهران، شهریور ۱۳۶۰ش.، 2 جلد، اشراف: عبدالکریم سروش
تفکر فلسفی غرب از منظر استاد شهید مرتضی مطهری ۵. تفکر فلسفی غرب از منظر استاد شهید مرتضی مطهری
گردآورنده: علی دژاکام
موسسه فرهنگی اندیشه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
شهید مطهری افشاگر توطئه تاویل ظاهر دیانت، به باطن الحاد و مادیت ۶. شهید مطهری افشاگر توطئه تاویل ظاهر دیانت، به باطن الحاد و مادیت
همچنین نگاه کنید
روح الله موسوی خمینی روح الله موسوی خمینی (استاد)
آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی (استاد)
آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی) آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی) (استاد)
آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی (استاد)
آیة الله سید محمدرضا گلپایگانی آیة الله سید محمدرضا گلپایگانی (استاد)
آیة الله سید رضا بهاءالدینی آیة الله سید رضا بهاءالدینی (استاد)
آیة الله سید محمد محقق داماد آیة الله سید محمد محقق داماد (استاد)
میرزا علی شیرازی میرزا علی شیرازی (استاد)
آیة الله سید محمد حجت کوه کمره ای آیة الله سید محمد حجت کوه کمره ای (استاد)
دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی (شاگرد)
محمود یزدی مطلق (فاضل) محمود یزدی مطلق (فاضل) (شاگرد)
دانشگاه تهران، دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران، دانشکده معقول و منقول (استاد در)
انجمن سلطنتی فلسفه انجمن سلطنتی فلسفه (عضو)
دکتر علی شریعتی دکتر علی شریعتی