اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آذرتاش آذرنوش
آذرتاش آذرنوش
آثار موجود در کتابخانه
فرهنگ معاصر عربی - فارسی بر اساس فرهنگ عربی - انگلیسی هانس ور ۱. فرهنگ معاصر عربی - فارسی بر اساس فرهنگ عربی - انگلیسی هانس ور (تألیف و ویراستاری)
نشر نی، چاپ اول، تهران، -۸۰۹ ۶ش.
تاریخ ترجمه از عربی به فارسی (از آغاز تا عصر صفوی) ۲. تاریخ ترجمه از عربی به فارسی (از آغاز تا عصر صفوی)
راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی (همراه با واژه های فارسی در شعر جاهلی) ۳. راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی (همراه با واژه های فارسی در شعر جاهلی)
انتشارات توس، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
تاریخ زبان و فرهنگ عربی ۴. تاریخ زبان و فرهنگ عربی
سرشناسه: آذرتاش آذرنوش
نشریات:
۱. مقالات و بررسیها (مشاور علمى)
نشریه گروه تحقیقاتی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
همچنین نگاه کنید
مقالات و بررسیها مقالات و بررسیها (مشاور علمى)