اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد قزوینی
محمد قزوینی
محمد قزوینی
آثار موجود در کتابخانه
یادداشتهای قزوینی ۱. یادداشتهای قزوینی
سرشناسه: محمد قزوینی
علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۳ش.، 10 جلد، به کوشش: استاد ایرج افشار
مقالات علامه قزوینی ۲. مقالات علامه قزوینی
سرشناسه: محمد فزوینی
گردآورنده: عبدالکریم جربزه دار
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.، 5 جلد
مسائل پاریسیه ۳. مسائل پاریسیه
تصحیح و تحقیق:
شد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار ۴. شد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار (تصحیح)
نویسنده: جنید شیرازی
چاپخانه مجلس، تهران، ۱۳۲۸ش.، مصحح: عباس اقبال آشتیانی
دیوان حافظ ۵. دیوان حافظ (تصحیح)
شاعر: شمس الدین محمد حافظ
• دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، موسسه فرهنگی و انتشاراتی گرگان، قم، ۱۳۸۰ش.، مصحح: قاسم غنی
چهار مقاله ۶. چهار مقاله (تصحیح)
نویسنده: احمد نظامی
انتشارات زوار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد، مصحح: محمد معین
انتشارات جامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.، شرح لغات: محمد معین
تاریخ جهانگشای جوینی ۷. تاریخ جهانگشای جوینی (تصحیح)
نویسنده: عطا ملک جوینی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ق.، 3 جلد
المعجم فی معاییر اشعار العجم ۸. المعجم فی معاییر اشعار العجم (تصحیح)
نویسنده: شمس الدین محمد بن قیس الرازی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، مصحح: سیروس شمیسا و محمد تقی مدرس رضوی
ویراستاری و مقدمه:
بحث در آثار و افکار و احوال حافظ ۹. بحث در آثار و افکار و احوال حافظ (مقدمه)
بانضمام مقدمه و حواشی و فهارس سه گانه بعلاوه...
نویسنده: قاسم غنی
انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
تقریظ:
تاریخ طهران ۱۰. تاریخ طهران
نویسنده: عبدالعزیز جواهر کلام
کتابخانه منوچهری، چاپ دوم، مرداد ۱۳۵۷ش.