اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هانری کربن
هانری کربن
آثار موجود در کتابخانه
۱. ‎L homme de lumiere dans le soufisme Iranien
مبانی هنر معنوی ۲. مبانی هنر معنوی
۳. Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohra Wardi Shaykh - ol - Ishraq
۴. Philosophie Iranienne et philosophie Comparee
ترجمه:
Le Livre des pénétrations métaphysiques ۵. Le Livre des pénétrations métaphysiques
• المشاعر، کتابخانه طهوری، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش.
تصحیح و تحقیق:
عبهر العاشقین ۶. عبهر العاشقین (تصحیح)
المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم لمحیی الدین ابن العربی ۷. المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم لمحیی الدین ابن العربی (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: سید حیدر آملی
انتشارات توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام رساله نقد النقود فی معرفة الوجود ۸. جامع الاسرار و منبع الانوار (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: سید حیدر آملی
• جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام رساله نقد النقود فی معرفة الوجود، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: عثمان اسماعیل یحیی، مصحح: عثمان اسماعیل یحیی
شرح شطحیات ۹. شرح شطحیات (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: روزبهان بقلی شیرازی
مترجم: محمد علی امیر معزی
طهوری، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.
مجموعه مصنفات شیخ اشراق ۱۰. مجموعه مصنفات شیخ اشراق (تصحیح و مقدمه)
ویراستاری و مقدمه:
کشف المحجوب ۱۱. کشف المحجوب (با مقدمه فرانسوی)
رساله در آئین اسماعیلی از قرن چهارم هجری
نویسنده: اسحاق سجستانی
طهوری، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
۱۲. اندیشه غربی و گفت و گوی تمدن ها (مقدمه)
مجموعه‌ سخنرانی‌های‌ همایش‌ ۲۹ - ۲۰ اکتبر ۱۹۷۷، تهران‌ با مقالاتی از توشیهیکو ایزوتسو...
سرشناسه: کنفرانس‌ اندیشه‌ غربی‌ و گفت‌ و گوی‌ تمدنها (۱۳۵۶: تهران‌)
مترجم: باقر پرهام، فریدون بدره ای، خسرو فاقد
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر ۱۳. منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران (مقدمه)
• منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر، سلسله انتشارات انجمن فلسفه، مشهد، ۱۳۵۵ش.، محقق: جلال الدین آشتیانی، با تعلیق: جلال الدین آشتیانی
آثار ترجمه شده:
صدر الدین شیرازی ملاصدرا فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی ۱۴. صدر الدین شیرازی ملاصدرا فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی
مترجم: ذبیح الله منصوری
انتشارات جاویدان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
تاریخ فلسفه اسلامی ۱۵. تاریخ فلسفه اسلامی
مترجم: جواد طباطبایی
• تاریخ فلسفه اسلامی، کویر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۷ش.