اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد حبیب قصیر عاملی
احمد حبیب قصیر عاملی
آثار موجود در کتابخانه
متن الأجرومیة و دروس فی النحو ۱. متن الأجرومیة و دروس فی النحو
شریف الرضی، قم، ۱۴۱۱ش.
دارالتوجیه الاسلامی، بیروت، ۱۴۰۰ق.
مکتبة الامین، بیروت، ۱۳۹۲ق.
تصحیح و تحقیق:
التبیان فی تفسیر القرآن ۲. التبیان فی تفسیر القرآن (تعلیق و تصحیح)