اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   طباطبائی، محمدحسین‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰
طباطبائی، محمدحسین‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰
آثار موجود در کتابخانه
المیزان فی تفسیر القرآن ۱. المیزان فی تفسیر القرآن
نویسنده: آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۷ق.، 20 جلد
• ...المیزان فی تفسیر القرآن، موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت، 1973م.، 20 جلد
موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، بیروت، ۱۳۹۳ق.، 20 جلد
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۹۱ق.، 20 جلد
آثار ترجمه شده:
۲. علی(ع) و فلسفه الهی