اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابن عنبه
ابن عنبه
آثار موجود در کتابخانه
عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب ۱. عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب
سرشناسه: احمد بن علی ابن عنبه
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۳ش.
انتشارات انصاریان، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۵ش.
الفصول الفخریة ۲. الفصول الفخریة
• الفصول الفخریه، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، به کوشش: جلال الدین محدث ارموی
تصحیح و تحقیق:
معدن الجواهر و ریاضة الخواطر ۳. معدن الجواهر و ریاضة الخواطر (تحقیق)
نویسنده: محمد کراجکی
مطبعة مهر استوار، قم، ۱۳۹۴ق.