اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   امام موسی صدر
امام موسی صدر
امام موسی صدر
آثار موجود در کتابخانه
مرجع الشیعة الأول یحج الی مکة ۱. مرجع الشیعة الأول یحج الی مکة
اضواء و تاملات
• مرجع الشیعة الاول یحج الی مکة، محاضرات الندوة، بیروت، 1964م.
ویراستاری و مقدمه:
معنی حدیث الغدیر ۲. معنی حدیث الغدیر (مقدمه)
نویسنده: مرتضی خسروشاهی
مرکز البحوث الاسلامیة، چاپ دوم، قم، ۱۳۹۸ق.، با مقدمه: هادی خسروشاهی
آثار ترجمه شده:
حدیث سحرگاهان ۳. حدیث سحرگاهان
گفتارهای تفسیری امام موسی صدر
مترجم: علیرضا محمودی، مهدی موسوی نژاد
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
نای و نی ۴. نای و نی
جستارهایی درباره اسلام، انسان، لبنان، مقاومت
مترجم: علی حجتی کرمانی
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱ش.، ویراستار: مهدی فرخیان، به کوشش: علی حجتی کرمانی
برای زندگی ۵. برای زندگی
گفتارهای تفسیری
مترجم: مهدی فرخیان
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱ش.
ادیان در خدمت انسان ۶. ادیان در خدمت انسان
جستارهایی درباره دین و مسائل جهان معاصر
مترجم: گروه مترجمان
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲ش.، ویراستار: مهدی فرخیان
روح تشریع در اسلام ۷. روح تشریع در اسلام
مترجم: موسی اسوار، احمد ناظم
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، ویراستار: مهدی فرخیان
سفر شهادت ۸. سفر شهادت
مترجم: مهدی فرخیان، احمد ناظم
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، ویراستار: مهدی فرخیان
انسان آسمان ۹. انسان آسمان
جستارهایی درباره امیرالمؤمنین (ع)
مترجم: احمد ناظم
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، ویراستار: مهدی موسوی نژاد
آثاری درباره امام موسی صدر:
یادنامه امام موسی صدر ۱. یادنامه امام موسی صدر
همچنین نگاه کنید
آیة الله سید محمد محقق داماد آیة الله سید محمد محقق داماد (استاد)
آیة الله سید محمد حجت کوه کمره ای آیة الله سید محمد حجت کوه کمره ای (استاد)
آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی (استاد)
آیة الله آقا سید احمد موسوی خوانساری آیة الله آقا سید احمد موسوی خوانساری (استاد)
آیة الله سید محسن طباطبائی حکیم آیة الله سید محسن طباطبائی حکیم (استاد)
آیة الله سید عبدالهادی شیرازی آیة الله سید عبدالهادی شیرازی (استاد)
آیة الله شیخ حسین حلی آیة الله شیخ حسین حلی (استاد)
آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (استاد)
علامه شیخ صدرا بادکوبی علامه شیخ صدرا بادکوبی (استاد)
آیت الله سید رضا صدر آیت الله سید رضا صدر (برادر)
آیة الله سید حسین طباطبائی قمی آیة الله سید حسین طباطبائی قمی (جد مادری)
آیة الله سید محمدعلی موحد ابطحی اصفهانی آیة الله سید محمدعلی موحد ابطحی اصفهانی (دوست)
آیة الله سید محمدباقر صدر آیة الله سید محمدباقر صدر (عموزاده و همبحث)
انتشارات دانشگاه تهران انتشارات دانشگاه تهران (فارغ التحصیل)
آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی) آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی
آیة الله شیخ مرتضی آل یاسین آیة الله شیخ مرتضی آل یاسین
سید محسن موسوی اصفهانی سید محسن موسوی اصفهانی
آیة الله سید موسی شبیری زنجانی آیة الله سید موسی شبیری زنجانی (همدرس)
آیة الله سید صدرالدین صدر آیة الله سید صدرالدین صدر (پدر)