اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید حسن تقی زاده
سید حسن تقی زاده
سید حسن تقی زاده
آثار موجود در کتابخانه
مقالات تقی زاده ۱. مقالات تقی زاده
• بی نا، تهران، ۱۳۴۹ش.، 10 جلد، اشراف: استاد ایرج افشار
آثار ترجمه شده:
بیست مقاله تقی زاده ۲. بیست مقاله تقی زاده
ترجمه‌ سیزده‌ مقاله‌ از انگلیسی‌ و فرانسه‌ (به‌قلم‌ احمد آرام‌)، ترجمه‌ یک‌ مقاله‌ از آلمانی‌ (به‌قلم‌ کیکاوس‌‌ جهانداری)...
مترجم: احمد آرام، کیکاووس جهانداری
• بیست مقاله تقی زاده محتوی بر ترجمه سیزده مقاله از انگلیسی و فرانسه (بوسیله احمد آرام) ترجمه یک مقاله از آلمانی (بوسیله کاووس جهانداری) ...، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۱ش.
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
آثاری درباره سید حسن تقی زاده:
۱. نامه های تهران (شامل‌ ۱۵۴ نامه‌ از رجال‌ دوران‌ به‌ سید‌حسن‌ تقی‌زاده‌)
به کوشش: استاد ایرج افشار
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۵ش.
اوراق تازه‌یاب مشروطیّت و نقش تقی زاده ۲. اوراق تازه‌یاب مشروطیّت و نقش تقی زاده