اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد کرد علی
محمد کرد علی
آثار موجود در کتابخانه
المعاصرون ۱. المعاصرون
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، 1980م.، با تعلیق: محمد مصری
تصحیح و تحقیق:
المستجاد من فعلات الاجواد ۲. المستجاد من فعلات الاجواد (تصحیح)
تاریخ حکماء الاسلام ۳. تاریخ حکماء الاسلام (تحقیق)
نویسنده: ظهیر الدین بیهقی
المجمع العلمی العربی، چاپ اول، دمشق، 1946م.
نشریات:
۱. تکفا (مدير مسئول)
ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
همچنین نگاه کنید
تکفا تکفا (مدير مسئول)