اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد حائری
احمد حائری
آثار موجود در کتابخانه
ملاحظات علی کتاب معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام ۱. ملاحظات علی کتاب معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام
ناجی جزائری، قم، ۱۳۸۲ش.
رجل العلم و التقی ۲. رجل العلم و التقی
نبذة من حیاة آیة الله الحاج الشیخ هادی الشیرازی الحائری قدس‌ سره‌ (۱۳۶۵ - ۱۳۰۸ه-.ق‌)
• بی نا، چاپ اول، بی جا، ۱۴۲۲ق.
نشریات:
۱. شعر (مدير داخلى)
همچنین نگاه کنید
شعر شعر (مدير داخلى)