اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غیاث الدین منصور دشتکی
غیاث الدین منصور دشتکی
آثار موجود در کتابخانه
تحفة الفتی فی تفسیر سورة هل اتی ۱. تحفة الفتی فی تفسیر سورة هل اتی
سرشناسه: منصور بن محمد دشتکی
سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، مصحح: پروین بهارزاده
اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور ۲. اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، محقق: علی اوجبی، مصحح: علی اوجبی