اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فرشته صرافان
فرشته صرافان
آثار موجود در کتابخانه
ریاض الفردوس خانی ۱. ریاض الفردوس خانی
سرشناسه: محمدمیرک حسینی
نویسنده: محمدمیرک حسینی منشی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
تصحیح و تحقیق:
تذکره مقیم خانی (سیر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان)(۹۰۶ تا ۱۱۱۶ه. ق‌) ۲. تذکره مقیم خانی (سیر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان)(۹۰۶ تا ۱۱۱۶ه. ق‌) (تصحیح)
سرشناسه: محمد یوسف بن خواجه بقا منشی
نویسنده: محمد یوسف منشی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.