اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر فتح الله مجتبائی
دکتر فتح الله مجتبائی
دکتر فتح الله مجتبائی
آثار موجود در کتابخانه
۱. Hindu Muslim Cultural Relations
۲. شرح شکن زلف
بر حواشی دیوان حافظ
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
۳. نحو هندی و نحو عربی
همانندیها در تعریفات‌، اصطلاحات‌ و طرح‌ قواعد
نشر کارنامه، تهران، ۱۳۸۳ش.
ترجمه:
تاریخ ادبیات ایران ۴. تاریخ ادبیات ایران (مترجم قسمت اول از جلد 2)
مترجم جلد 1: علی پاشا صالح
مترجم جلد 3: علی اصغر حکمت
مترجم جلد 4: بهرام مقدادی، غلامرضا رشید یاسمی
مترجم قمست دوم از جلد 2: غلامحسین صدری افشار
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد، تعلیق در جلد 4: دکتر عبدالحسین نوائی و ضیاءالدین سجادی
۵. تاریخ تمدن
یونان باستان
مترجم: امیر حسین آریان پور، هوشنگ پیرنظر
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۵ش.، ویراستار: نادر هدی
منتخب جوگ باسشت ۶. منتخب جوگ باسشت (ترجمه و تصحیح)