اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ذبیح الله صفا
ذبیح الله صفا
ذبیح الله صفا
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی ۱. تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی
سرشناسه: ذبیح الله صفا
فردوس، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۲ش.، 8 جلد
گنج سخن ۲. گنج سخن
شاعران بزرگ پارسی گوی و منتخب آثار آنان
سرشناسه: ذبیح الله صفا
ققنوس، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
احوال و آثار ابوریحان بیرونی ۳. احوال و آثار ابوریحان بیرونی
فردوس، تهران، ۱۳۷۶ش.
۴. آیین سخن
مختصری در معانی و بیان فارسی
ققنوس، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
گنجینه سخن ۵. گنجینه سخن
پارسی نویسان بزرگ و منتخب آثار آنان
جلد 6 به کوشش: محمد ترابی
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 6 جلد
مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی ۶. مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی
سرشناسه: ذبیح الله صفا
• مختصری در تاریخ و تحول نظم و نثر پارسی، ققنوس، چاپ 14م، تهران، ۱۳۷۳ش.
آثاری درباره ذبیح الله صفا:
جشن نامه استاد ذبیح الله صفا ۱. جشن نامه استاد ذبیح الله صفا
گردآورنده: محمد ترابی
انتشارات شهاب ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲. یادنامه استاد ذبیح اله صفا اردیبهشت1290 - اردیبهشت1378
نویسنده: محمد ترابی
فردوس، ایران، ۱۳۷۷ش.