اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   استاد بدیع الزمان فروزانفر
استاد بدیع الزمان فروزانفر
استاد بدیع الزمان فروزانفر
آثار موجود در کتابخانه
دیوان عطار ۱. دیوان عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
مؤسسه انتشارات نگاه، تهران، ۱۳۷۳ش.
تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان) ۲. تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان)
سرشناسه: محمد حسن فروزانفر
مقاله های بدیع الزمان فروزانفر ۳. مقاله های بدیع الزمان فروزانفر
سرشناسه: محمدحسن فروزانفر
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
مجموعه اشعار ۴. مجموعه اشعار
به کوشش: عنایت الله مجیدی
• تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
مجموعه مقالات و اشعار استاد بدیع الزمان فروزانفر ۵. مجموعه مقالات و اشعار استاد بدیع الزمان فروزانفر
کتابفروشی دهخدا، تهران، ۱۳۵۱ش.، با مقدمه: دکتر عبدالحسین زرین کوب، به کوشش: عنایت الله مجیدی
خلاصه مثنوی به انتخاب و انضمام تعلیقات و حواشی ۶. خلاصه مثنوی به انتخاب و انضمام تعلیقات و حواشی
• انتشارات آذر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
تصحیح و تحقیق:
کتاب فیه ما فیه ۷. کتاب فیه ما فیه (تصحیح و تعلیق)
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۹ش.
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۲ش.
دیوان کامل شمس تبریزی ۸. دیوان کامل شمس تبریزی (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
انتشارات جاویدان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: جلال الدین همایی، با تعلیق: م . درویش
• کلیات دیوان شمس، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، به کوشش: پرویز بابایی
ویراستاری و مقدمه:
کلیات مثنوی معنوی ۹. مثنوی معنوی (مقدمه)
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• کلیات مثنوی معنوی، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با تعلیق: م . درویش
تقریر:
معانی و بیان ۱۰. معانی و بیان
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر
گردآورنده: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1320تا 1322 شمسی) درباره تاریخ ادبیات ایران ۱۱. تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1320تا 1322 شمسی) درباره تاریخ ادبیات ایران
گردآورنده: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
خجسته، تهران، ۱۳۸۶ش.
از خاطر و خط استاد ۱۲. از خاطر و خط استاد
درس ها و چند سخنرانی فروزانفر با گفتاری از دکتر حسینعلی هروی
سرشناسه: بدیع الزمان فروزانفر
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.