اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بهرام مقدادی
بهرام مقدادی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخ ادبیات ایران ۱. تاریخ ادبیات ایران (مترجم جلد 4)
مترجم جلد 1: علی پاشا صالح
مترجم جلد 3: علی اصغر حکمت
مترجم جلد 4: غلامرضا رشید یاسمی
مترجم قسمت اول از جلد 2: دکتر فتح الله مجتبائی
مترجم قمست دوم از جلد 2: غلامحسین صدری افشار
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد، تعلیق در جلد 4: دکتر عبدالحسین نوائی و ضیاءالدین سجادی
۲. دفتر یادداشتهای روزانه
بزرگمهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.