اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامحسین صدری افشار
غلامحسین صدری افشار
آثار موجود در کتابخانه
۱. فرهنگ مترجم
انتشارات نیلوفر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
ترجمه:
تاریخ ادبیات ایران ۲. تاریخ ادبیات ایران (مترجم قمست دوم از جلد 2)
مترجم جلد 1: علی پاشا صالح
مترجم جلد 3: علی اصغر حکمت
مترجم جلد 4: بهرام مقدادی، غلامرضا رشید یاسمی
مترجم قسمت اول از جلد 2: دکتر فتح الله مجتبائی
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد، تعلیق در جلد 4: دکتر عبدالحسین نوائی و ضیاءالدین سجادی