اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کامران فانی
کامران فانی
آثار موجود در کتابخانه
فرهنگ موضوعی قرآن ۱. فرهنگ موضوعی قرآن
سرشناسه: کامران فانی
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
انتشارات ناهید، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
ترجمه:
موش و گربه ۲. موش و گربه
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
ویراستاری و مقدمه:
رده بندی دهدهی دیوئی ۳. رده بندی دهدهی دیوئی (ویراستاری)
تاریخ ایران
نویسنده: ملویل دیویی
دایرة المعارف تشیع ۴. دایرة المعارف تشیع (ویراستاری)
بنیاد ‌اسلامی‌ طا‌هر، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۶۶ش.، 2 جلد، ویراستار: احمد صدر حاج سید جوادی و بهاءالدین خرمشاهی
مبانی فلسفه هنر ۵. مبانی فلسفه هنر (ویراستاری)
مترجم: علی رامین
اشراف و نشر:
۶. سرعنوانهای موضوعی فارسی
همچنین نگاه کنید
بهاءالدین خرمشاهی بهاءالدین خرمشاهی