اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدعلی جمالزاده
محمدعلی جمالزاده
محمدعلی جمالزاده
آثار موجود در کتابخانه
قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار ۱. قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار
به کوشش: علی دهباشی
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۲. خاطرات سید محمد علی جمالزاده
به کوشش: استاد ایرج افشار، علی دهباشی
انتشارات شهاب ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۳. فرهنگ لغات عامیانه
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۲ش.، به کوشش: محمد جعفر محجوب
۴. آسمان و ریسمان
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، به کوشش: علی دهباشی
۵. تلخ و شیرین
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، به کوشش: علی دهباشی
۶. قلتشن دیوان
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۹ش.، به کوشش: علی دهباشی
۷. قصه نویسی
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: علی دهباشی
۸. سر و ته یک کرباس
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: علی دهباشی
۹. قصه ما به سر رسید
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۱۰. یکی بود یکی نبود
به کوشش: علی دهباشی
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
صحرای محشر ۱۱. صحرای محشر
ترجمه:
۱۲. قنبر علی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، به کوشش: علی دهباشی
ویراستاری و مقدمه:
شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی ۱۳. شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی (مقدمه)
آثاری درباره محمدعلی جمالزاده:
۱. فرهنگ جلال آل احمد و نامه‌ای‌ از محمدعلی‌ جمال‌زاده‌
گردآورنده: مصطفی زمانی نیا
• فرهنگ جلال آل احمد، پاسارگاد، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
یاد محمد علی جمالزاده ۲. یاد محمد علی جمالزاده
سرشناسه: علی دهباشی
به کوشش: علی دهباشی
نشر ثالث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.