اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی دهباشی
علی دهباشی
علی دهباشی
آثار موجود در کتابخانه
۱. آسمان و ریسمان
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۲. سر و ته یک کرباس
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار ۳. قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۴. در راه بازگشت
نشر به دید، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۵. تحفه های آن جهان
سیری در زندگی و آثار مولانا جلال الدین رومی
سرشناسه: علی دهباشی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۶. گلی ترقی
نقد و بررسی آثار
سرشناسه: علی دهباشی
نویسنده: مهدی کریمی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۷. تاریخ شفاهی مطبوعات ایران
گفت‌ و گوهایی‌ با پیشکسوتان‌ روزنامه‌نگاری‌
نویسنده: سید فرید قاسمی خرم آبادی
ققنوس، تهران، ۱۳۸۲ش.
۸. قنبر علی
مترجم: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۹. نامه های جلال آل احمد
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
بزرگمهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
کارنامه زرین ۱۰. کارنامه زرین
یادنامه دکتر عبدالحسین زرین کوب
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب ۱۱. یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، اسفند ۱۳۷۶ش.
۱۲. می و مینا
سیری در زندگی و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری
سرشناسه: علی دهباشی
هنر سرای گویا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۱۳. زنی با دامنی شعر
جشن نامه سیمین بهبهانی
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
یاد یار مهربان ۱۴. یاد یار مهربان
سیری در زندگی و سروده های رودکی
سرشناسه: علی دهباشی
صدای معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
۱۵. یادنامه دکتر مهدی سمسار
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۳ش.
نامه های کمال الملک ۱۶. نامه های کمال الملک
سرشناسه: محمد کمال الملک
انتشارات به نگار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۷. خاطرات سید محمد علی جمالزاده
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات شهاب ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۸. تلخ و شیرین
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۱۹. قلتشن دیوان
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۹ش.
۲۰. برگزیده آثار سید محمد علی جمالزاده
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲۱. قصه نویسی
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
خرنامه(منطق الحمار) ۲۲. خرنامه(منطق الحمار)
سرشناسه: محمدحسن بن علی اعتماد السلطنه
نویسنده: محمدحسن اعتماد السلطنه
کتاب پنجره، چاپ دوم، تهران، اسفند ۱۳۷۹ش.
سفرنامه حاج سیاح به فرنگ ۲۳. سفرنامه حاج سیاح به فرنگ
سرشناسه: محمدعلی بن محمدرضا سیاح
نویسنده: محمد علی سیاح
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
تاریخ شفاهی نشر ایران ۲۴. تاریخ شفاهی نشر ایران
به کوشش: عبدالحسین آذرنگ
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
دین، فلسفه و قانون ۲۵. دین، فلسفه و قانون
نویسنده: دکتر سید مصطفی محقق داماد
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 3 جلد
یادنامه جلال آل احمد ۲۶. یادنامه جلال آل احمد
نشر به دید، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲۷. سخن های دیرینه (سی‌ گفتار درباره‌ فردوسی‌ و شاهنامه‌)
نویسنده: جلال خالقی مطلق
نشر افکار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
شاخه های شوق ۲۸. شاخه های شوق
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
یاد محمد علی جمالزاده ۲۹. یاد محمد علی جمالزاده
سرشناسه: علی دهباشی
نشر ثالث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۳۰. یکی بود یکی نبود
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
خانه دایی یوسف ۳۱. خانه دایی یوسف
وقایعی تکان دهنده از مهاجرت فداییان اکثریت به شوروی
سرشناسه: اتابک فتح الله زاده
نویسنده: اتابک فتح الله زاده
نشر قطره، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۳۲. در تاریکی هزاره ها
سرشناسه: ایرج اسکندری
نویسنده: ایرج اسکندری
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
اشراف و نشر:
۳۳. ما و جهان امروز(مجموعه مقالات) (کوشش در نشر)
نویسنده: احسان نراقی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۸ش.
یاد مادر در سروده‌های شاعران ۳۴. یاد مادر در سروده‌های شاعران (کوشش در نشر)
نشر بهار سبز، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
تاریخ، فرهنگ و ادبیات (مجموعه‌ی بیست گفت‌‌وگو) ۳۵. تاریخ، فرهنگ و ادبیات (مجموعه‌ی بیست گفت‌‌وگو) (کوشش در نشر)
نشر رازگو، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
حماسه فتحنامه نایبی ۳۶. حماسه فتحنامه نایبی (به اهتمام)
نشریات:
۱. نقد و بررسی کتاب فرزان (مدير فني)
در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی
۲. کلک (سردبير)
۳. طاووس (سردبير)
فصلنامه هنر ایران
۴. نامه فرهنگستان علوم (ويراستار)
بخارا ۵. بخارا (سردبير)