اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اسرافیل شیرچی
اسرافیل شیرچی
آثار موجود در کتابخانه
تاب شکسته ۱. تاب شکسته
آموزش کلیدی خط شکسته
یساولی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
خطاطی:
۲. سیمای رستم در شاهنامه
سرشناسه: ابوالقاسم فردوسی
به کوشش: غلامرضا ستوده
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.