اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سراج الدین علی خان آرزو
سراج الدین علی خان آرزو
آثار موجود در کتابخانه
چراغ هدایت ۱. چراغ هدایت
• فرهنگ غیاث اللغات و فرهنگ چراغ هدایت ، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، مصحح: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
تذکره مجمع النفایس ۲. تذکره مجمع النفایس
به کوشش: زیب النساء علی خان
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ ؟، اسلام آباد، ۱۳۸۳ش.
عطیّۀ کبری موهبت عظمی ۳. عطیّۀ کبری موهبت عظمی
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: سیروس شمیسا
شرح:
خیابان گلستان ۴. خیابان گلستان
شرح گلستان سعدی
سرشناسه: سراج الدین علی بن حسام الدین آرزو
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۷۵ش.، مصحح: مهرنور محمد خان