اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آثار موجود در کتابخانه
۱. در کوچه باغهای نیشابور
مجموعه‌ شعر ۱۳۴۷ - 50
انتشارات توس، تهران،
۲. زمینه اجتماعی شعر فارسی
اختران، تهران، ۱۳۸۶ش.
۳. Persian literaturefrom the time of jami to the present day
۴. آنسوی حرف و صوت
سرشناسه: محمد بن منور
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۵. موسیقی شعر
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۶. تازیانه های سلوک
نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنائی
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۷. صور خیال در شعر فارسی
تحقیق‌ انتقادی‌ در تطور ایماژهای‌ شعر پارسی‌ و سیر نظریه‌ بلاغت‌ در اسلام‌ و ایران‌
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
شاعر آیینه ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل) ۸. شاعر آیینه ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل)
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
• شاعر آیینه ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل) ، آگاه، تهران، ۱۳۷۱ش.
آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۹. هزاره دوم آهوی کوهی پنج دفتر شعر
مرثیه‌های‌ سرو کاشمر؛ خط دلتنگی‌؛ غزل‌ برای‌ گل‌ آفتابگردان‌؛ در ستایش‌ کبوترها
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۰. آیینه ای برای صداها هفت دفتر شعر
زمزمه ها،شبخوانی ...
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۱. ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۰ش.
۱۲. از بودن و سرودن
چند شعر
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
انتشارات توس، تهران، ۱۳۵۷ش.
۱۳. شاعری در هجوم منتقدان
نقد ادبی در سبک هندی پیرامون شعر حزین لاهیجی
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۴. زبور پارسی
نگاهی به زندگی و غزلهای عطار
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
آگاه، تهران، ۱۳۸۰ش.
۱۵. مفلس کیمیا فروش
نقد و تحلیل شعر انواری
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
قلندریه در تاریخ ۱۶. قلندریه در تاریخ
دگردیسیهای یک ایدئولوژی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم دبیرستان‌ ۱۷. فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم دبیرستان‌
۱۸. آینه در آینه(برگزیده شعر)
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
نشر چشمه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۹. شعر امروز خراسان
گردآورنده: نعمت میرزا زاده
انتشارات توس، مشهد، ۱۳۴۲ش.
با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران ۲۰. با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
رستاخیز کلمات ۲۱. رستاخیز کلمات
درس گفتارهایی درباره نظریه ادبی صورتگرایان روس
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
زبان شعر در نثر صوفیه ۲۲. زبان شعر در نثر صوفیه
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
ترجمه:
تصوف اسلامی و رابطه انسان با خدا ۲۳. تصوف اسلامی و رابطه انسان با خدا
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
دفتر روشنایی ۲۴. دفتر روشنایی
از میراث عرفانی بایزید بسطامی
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
آفرینش و تاریخ ۲۵. آفرینش و تاریخ (ترجمه و تعلیق)
انتشارات آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، 6 جلد
نقش آیین‌های ایرانی در نظام خلافت اسلامی ۲۶. نقش آیین‌های ایرانی در نظام خلافت اسلامی
نویسنده: هلال بن محسن صابی
• نقش آیین‌های ایرانی در نظام خلافت اسلامی ، نشر کارنامه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.
تصحیح و تحقیق:
اسرار نامه ۲۷. اسرار نامه (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: فریدالدین عطار
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۶ش.
مختارنامه ۲۸. مختارنامه (تصحیح و مقدمه)
مجموعه رباعیات
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
انتشارات سخن، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۶ش.
منطق الطیر عطار ۲۹. منطق الطیر عطار (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
• منطق الطیر، انتشارات سخن، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ نیشابور ۳۰. تاریخ نیشابور (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
سرشناسه: محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری
به کوشش: بهمن کریمی
نویسنده: محمد حاکم نیشابوری
مترجم: محمد خلیفه نیشابوری
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
چشیدن طعم وقت(مقامات کهن و نویافته بوسعید) از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر ۳۱. چشیدن طعم وقت(مقامات کهن و نویافته بوسعید) از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۵ش.
نوشته بر دریا ۳۲. نوشته بر دریا (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی
نویسنده: ابوالحسن علی خرقانی
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر ۳۳. حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: لطف الله ابوالروح
آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
۳۴. مصیبت نامه (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: فریدالدین عطار
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۶ش.
غزل شمس ۳۵. غزل شمس (با گزینش و مقدمه و شرح)
گزیده غزلیات مولوی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
گردآورنده: ناصر شکوری
• غزلیات شمس تبریز، انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد
اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ۳۶. اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید (تحقیق و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: محمد بن منور
انتشارات آگاه، چاپ 12م، تهران، ۱۳۹۷ش.، 2 جلد
تذکرة الاولیاء ۳۷. تذکرة الاولیاء (تعلیق و تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
انتشارات سخن، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۸ش.، 2 جلد
ویراستاری و مقدمه:
زندگی و اشعار ادیب نیشابوری ۳۸. زندگی و اشعار ادیب نیشابوری (مقدمه)
سرشناسه: یدالله جلالی پندری
گردآورنده: یدالله جلالی پندری
چاپ و نشر بنیاد، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
مجموعه اشعار ۳۹. مجموعه اشعار (مقدمه)
به کوشش: عنایت الله مجیدی
نویسنده: استاد بدیع الزمان فروزانفر
• تهران، ۱۳۶۸ش.
دیوان قائمیات ۴۰. دیوان قائمیات (مقدمه)
نویسنده: حسن محمود کاتب
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه انگلیسی: جلال حسینی بدخشانی، مصحح: جلال حسینی بدخشانی
آثار ترجمه شده:
۴۱. در آیینه رود
برگزیده اشعار همراه با ترجمه انگلیسی
مترجم به انگلیسی: پری آزرم معتمدی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، ویراستار: آلن ویلیامز
مقالات موجود در سایت:
استاد ما ادیب ۱. استاد ما ادیب
آثاری درباره دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی:
۱. از زبان صبح
درباره زندگی و شعر شفیعی کدکنی
نویسنده: مهدی برهانی
پاژنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
سفرنامۀ باران ۲. سفرنامۀ باران
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، به اهتمام: حبیب الله عباسی
همچنین نگاه کنید
محمدتقی ادیب نیشابوری محمدتقی ادیب نیشابوری (استاد)
استاد بدیع الزمان فروزانفر استاد بدیع الزمان فروزانفر (استاد)
هوشنگ ابتهاج هوشنگ ابتهاج
مهدی اخوان ثالث مهدی اخوان ثالث
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار
منوچهر ستوده منوچهر ستوده
احمد مهدوی دامغانی احمد مهدوی دامغانی
فریدالدین عطار فریدالدین عطار
عبدالرحمن بدوی عبدالرحمن بدوی
مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
ابوسعید ابوالخیر ابوسعید ابوالخیر
سید محمدحسین حکیم سید محمدحسین حکیم
انتشارات دانشگاه تهران انتشارات دانشگاه تهران
دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
دکتر عبدالحسین زرین کوب دکتر عبدالحسین زرین کوب
دکتر ژاله آموزگار دکتر ژاله آموزگار
دکتر عباس زریاب خوئی دکتر عباس زریاب خوئی
علی دهباشی علی دهباشی
مجتبی مینوی مجتبی مینوی
حبیب یغمایی حبیب یغمایی
خواجه عبدالله انصاری خواجه عبدالله انصاری
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
دکتر میلاد عظیمی دکتر میلاد عظیمی