اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید حسن وحید دستگردی
سید حسن وحید دستگردی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
رسائل عارف‌ قرن‌ چهارم‌ هجری‌ خواجه‌ عبدالله انصاری ۱. رسائل خواجه عبدالله انصاری (تصحیح)
نویسنده: خواجه عبدالله انصاری
• رسائل عارف‌ قرن‌ چهارم‌ هجری‌ خواجه‌ عبدالله انصاری، کتابفروشی فروغی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۴۷ش.، با مقدمه: سلطانحسین تابنده گنابادی
دیوان هاتف اصفهانی ۲. دیوان هاتف اصفهانی (تصحیح)
سرشناسه: احمد هاتف اصفهانی
شاعر: احمد هاتف اصفهانی
• دیوان هاتف اصفهانی با مقابله نسخه تصحیح وحید دستگردی و نسخ خطی و چاپی دیگر،شرح احوال هاتف، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: عباس اقبال آشتیانی
• دیوان هاتف اصفهانی ... به انضمام اشعار رشحه دختر هاتف، کتابفروشی فروغی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: عباس اقبال آشتیانی
۳. دیوان کامل استاد جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی،سرآمد قصیده سرایان ایران در سده ششم (تصحیح و تعلیق)
سرشناسه: محمد بن عبدالرزاق جمال الدین اصفهانی
شاعر: جمال الدین محمد اصفهانی
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
تذکره نصرآبادی ۴. تذکره نصرآبادی (تصحیح)
نویسنده: محمد طاهر نصرآبادی
کتابفروشی فروغی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۱ش.
۵. دیوان شعر بابا طاهر عریان همدانی (تصحیح)
شاعر: باباطاهر عریان
نشر البرز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: م . درویش، خطاط: محمدتقی سرمست
کلیات خمسه نظامی ۶. کلیات خمسه نظامی (تصحیح)
مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، اقبالنامه
سرشناسه: الیاس بن یوسف نظامی
شاعر: نظامی گنجوی
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد، به کوشش: پرویز بابایی