اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد هاتف اصفهانی
احمد هاتف اصفهانی
آثار موجود در کتابخانه
دیوان هاتف اصفهانی ۱. دیوان هاتف اصفهانی
سرشناسه: احمد هاتف اصفهانی
• دیوان هاتف اصفهانی با مقابله نسخه تصحیح وحید دستگردی و نسخ خطی و چاپی دیگر،شرح احوال هاتف، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: عباس اقبال آشتیانی، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
• دیوان هاتف اصفهانی ... به انضمام اشعار رشحه دختر هاتف، کتابفروشی فروغی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: عباس اقبال آشتیانی، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
• کلیات دیوان هاتف اصفهانی، مکتبة فخراوی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: محمد عباسی، مصحح: محمد عباسی
همچنین نگاه کنید
رشحه بیگم هاتف اصفهانی رشحه بیگم هاتف اصفهانی (فرزند)