اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباس اقبال آشتیانی
عباس اقبال آشتیانی
آثار موجود در کتابخانه
میرزا تقی خان امیرکبیر ۱. میرزا تقی خان امیرکبیر
انتشارات توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: استاد ایرج افشار
۲. تاریخ ایران پس از اسلام
نویسنده: باقر عاقلی
• تاریخ ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام، نشر نارمک، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس ۳. مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ نو (شامل حوادث دوره قاجاریه)از سال‌ ۱۲۶۷ - ۱۲۴۰قمری‌ ۴. تاریخ نو (شامل حوادث دوره قاجاریه)از سال‌ ۱۲۶۷ - ۱۲۴۰قمری‌
سرشناسه: جهانگیر میرزا
نویسنده: جهانگیر میرزا قاجار
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
ترجمه:
ترجمه السیرة الفلسفیة ۵. ترجمه السیرة الفلسفیة
به کوشش: دکتر مهدی محقق
• السیرة الفلسفیة، شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: پل کراوس، مصحح: پل کراوس
طبقات سلاطین اسلام ۶. طبقات سلاطین اسلام
با جداول تاریخی ونسب های ایشان بضمیمه مقدمات تاریخی راجع بهر سلسله
نویسنده: استانلی لین پول
دنیای کتاب، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
تصحیح و تحقیق:
۷. تبصرة العوام فی معرفة مقالات الأنام (تصحیح)
نویسنده: جمال الدین محمد رازی
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
مجمع التواریخ ۸. مجمع التواریخ (تصحیح)
در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال‌ ۱۲۰۷ هجری‌ قمری‌
سرشناسه: محمدخلیل بن داود مرعشی صفوی
نویسنده: محمد خلیل مرعشی صفوی
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
مکاتیب فارسی غزالی بنام  فضائل الانام من رسائل حجه الاسلام ۹. مکاتیب فارسی غزالی بنام فضائل الانام من رسائل حجه الاسلام (تصحیح)
سرشناسه: محمد بن محمد غزالی
نویسنده: ابوحامد محمد بن محمد غزالی
گردآورنده: ناشناس
طهوری، تهران، ۱۳۶۳ش.
شد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار ۱۰. شد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار (تصحیح)
نویسنده: جنید شیرازی
چاپخانه مجلس، تهران، ۱۳۲۸ش.، مصحح: محمد قزوینی
ویراستاری و مقدمه:
دیوان هاتف اصفهانی ۱۱. دیوان هاتف اصفهانی (مقدمه)
سرشناسه: احمد هاتف اصفهانی
شاعر: احمد هاتف اصفهانی
• دیوان هاتف اصفهانی با مقابله نسخه تصحیح وحید دستگردی و نسخ خطی و چاپی دیگر،شرح احوال هاتف، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
• دیوان هاتف اصفهانی ... به انضمام اشعار رشحه دختر هاتف، کتابفروشی فروغی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
آثاری درباره عباس اقبال آشتیانی:
۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر عباس اقبال آشتیانی
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۴ش.