اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شراگیم یوشیج
شراگیم یوشیج
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
۱. مجموعه کامل اشعار نیمایوشیج فارسی و طبری
سرشناسه: نیما یوشیج.مستعار
نویسنده: نیما یوشیج
گردآورنده: سیروس طاهباز
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۲. مجموعه آثار نیما یوشیج
سرشناسه: نیما یوشیج
شاعر: نیما یوشیج
نشر ناشر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، به کوشش: سیروس طاهباز