اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
آثار موجود در کتابخانه
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی ۱. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
شاعر: ابوالقاسم فردوسی
علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 5 جلد
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1320تا 1322 شمسی) درباره تاریخ ادبیات ایران ۲. تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1320تا 1322 شمسی) درباره تاریخ ادبیات ایران
تقریر درس: استاد بدیع الزمان فروزانفر
خجسته، تهران، ۱۳۸۶ش.
دیوان دهخدا ۳. دیوان دهخدا (تألیف و کوشش در نشر)
سرشناسه: علی اکبر دهخدا
شاعر: علی اکبر دهخدا
کتاب پایا، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.
انتشارات تیراژه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸ش.
انتشارات تیراژه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۶ش.
مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی ۴. مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۲ش.، 5 جلد
۵. پنجاه لطیفه از عبید زاکانی
به ضمیمه گلچینی از سروده های دکتر دبیر سیاقی قزوینی
سرشناسه: عبیدالله عبید زاکانی
نویسنده: عبید زاکانی
طه، چاپ اول، قزوین، ۱۳۷۷ش.
معانی و بیان ۶. معانی و بیان
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر
تقریر درس: استاد بدیع الزمان فروزانفر
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
مقالات دهخدا ۷. مقالات دهخدا
نویسنده: علی اکبر دهخدا
انتشارات تیراژه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
ره آغاز حکمت ۸. ره آغاز حکمت
یادداشتهای روزانه میرزا علی اصغر خان حکمت شیرازی
خجسته، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
زندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه ۹. زندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه
سرشناسه: محمد دبیر سیاقی
• زندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه به انضمام داستان کک کوهزاد و بخشی از برزونامه، علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
فرهنگهای فارسی و فرهنگ‌ گونه‌ها ۱۰. فرهنگهای فارسی و فرهنگ‌ گونه‌ها
انتشارات اسپرک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
تصحیح و تحقیق:
فرهنگ غیاث اللغات و فرهنگ چراغ هدایت ۱۱. غیاث اللغات (تصحیح)
به کوشش: منصور ثروت
نویسنده: غیاث الدین محمد رامپوری
• فرهنگ غیاث اللغات و فرهنگ چراغ هدایت ، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
ملخص اللغات ۱۲. ملخص اللغات (تصحیح)
تاریخ حبیب السیر ۱۳. تاریخ حبیب السیر (تصحیح و اشراف و نشر)
نویسنده: غیاث الدین خواندمیر
انتشارات خیام، چاپ چهارم، ۱۳۸۰ش.، 4 جلد، با مقدمه: جلال الدین همایی
اشراف و نشر:
تذکرة الملوک و سازمان اداری حکومت صفوی ۱۴. تذکرة الملوک (کوشش در نشر)
نویسنده: میرزا سمیعا
• تذکرة الملوک و سازمان اداری حکومت صفوی، امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
سفرنامۀ مکه ۱۵. سفرنامۀ مکه (کوشش در نشر)
نویسنده: مهدیقلی هدایت
انتشارات تیراژه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
ره‌آورد حکمت ۱۶. ره‌آورد حکمت (به اهتمام)
نویسنده: علی اصفر حکمت
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد، با مقدمه: پروین حکمت
نشریات:
۱. نامه انجمن (هيئت تحريريه)
فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
آثاری درباره دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی:
۱. دبیر ادیب، یادنامه دبیرسیاقی
به کوشش: کمال حاج سید جوادی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
استاد بدیع الزمان فروزانفر استاد بدیع الزمان فروزانفر (استاد)
نامه انجمن نامه انجمن (هيئت تحريريه)