اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد شاملو
احمد شاملو
احمد شاملو
آثار موجود در کتابخانه
مدایح بی صله ۱. مدایح بی صله
(اشعار تا سال)1369
سرشناسه: احمد شاملو
آرش، چاپ اول، استکهلم، ۱۳۷۱ش.
۲. هوای تازه
سرشناسه: احمد شاملو
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۳. در جدال با خاموشی منتخب چهارده دفتر شعر
قطعنامه‌، هوای‌ تازه‌، باغ‌ آینه‌، لحظه‌ها و همیشه‌، آیدا در آینه‌... مدایح‌ بی‌صله‌، در آستانه‌ ۱۳۲۴ - ۱۳۷۶
سرشناسه: احمد شاملو
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۴. حدیث بی قراری ی ماهان
انتشارات مازیار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
آیدا در آینه ۵. آیدا در آینه
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
باغ آینه ۶. باغ آینه
سرشناسه: احمد شاملو
مروارید، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۶ش.
ترانه های کوچک غربت ۷. ترانه های کوچک غربت
سرشناسه: احمد شاملو
نشر زمانه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
دشنه در دیس ۸. دشنه در دیس
سرشناسه: احمدشاملو
مروارید، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۹. لحظه ها و همیشه ها
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
مرثیه های خاک و شکفتن در مه ۱۰. مرثیه های خاک و شکفتن در مه
مؤسسه انتشارات نگاه، تهران، ۱۳۷۲ش.
هایکو ۱۱. هایکو
شعر ژاپنی از آغاز تا امروز
سرشناسه: احمد شاملو
گردآورنده: ع. پاشائی
نشر چشمه، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
در آستانه ۱۲. در آستانه
سرشناسه: احمد شاملو
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
روزنامه‌ی سفر میمنت اثرایالات متفرقه‌ی امریغ ۱۳. روزنامه‌ی سفر میمنت اثرایالات متفرقه‌ی امریغ
• روزنامه‌ی سفر میمنت اثر ایالات متفرقه‌ی امریغ، انتشارات مازیار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۳ش.
ترجمه:
۱۴. غزل غزلهای سلیمان
براساس‌ ترجمه‌ ژ. ک‌. ماردروس،از متون‌ سامی‌‎J. C. Mardrus‬ و چند متن‌ مختلف‌ دیگر
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌. عهد عتیق‌. عزل‌ غزلهای‌ سلیمان‌
طهوری، چاپ اول، ایران، ۱۳۴۷ش.
سیاه همچون اعماق آفریقای خودم ۱۵. سیاه همچون اعماق آفریقای خودم
سرشناسه: لنکستن هیوز
نویسنده: لنکستن هیوز
۱۶. گیل گمش
نشر چشمه، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۹ش.
همچنین نگاه کنید
سفر در مه سفر در مه